Adem Esen
BİR İNSAN HANGİ LİMANA ULAŞMAK İSTEDİĞİNİ BİLİYORSA, ONUN İÇİN HER RÜZGAR UYGUNDUR.

İLKÖĞRETİMDE SÜREKLİ DEVAMSIZ ÖĞRENCİLER SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ocak 18th 2012 ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOJİSİ

 

İlköğretim çağındaki kız ve erkek tüm çocukların ilköğrenime devam etme zorunluluğu olduğu halde, sürekli devamsız öğrenciler sorunu yaşamakta olduğumuz bir gerçektir. Bu yazımızda araştırma sonucu elde edilen verilerle birlikte tespit edilen sürekli devamsızlık nedenleri ve buna bağlı olarak çözüm önerileri dikkatlere sunulmuştur.

            Sürekli Devamsızlık Nedenleri:

1)Çocukların nüfusa kayıtlarının geç yapılmasından dolayı, doğum tarihlerinin nüfus cüzdanın çıkarıldığı tarih olarak yazıldığı; ilköğretim çağındaki öğrencilerden bir kısmının gerçek yaşlarının, nüfus cüzdanlarına göre bilinen yaşından, büyük olduğu,

2)İlköğretim çağındaki kız öğrencilerin bedenen gelişmiş olmalarını velilerin gerekçe göstermesi,

3))Ailelerin ekonomik yetersizlikleri ve okul masraflarını karşılayamadığını gerekçe göstermeleri,

4)Bölgemizde ailelerin çok sayıda çocuğunun olması, ekonomik sıkıntı yaşaması ve buna bağlı olarak ilköğretim çağındaki çocuklarını simit satma, ayakkabı boyacılığı yapma, bir işyerine çırak verme, başka bir çok işlerde çalıştırmak suretiyle aile bütçesine katkıda bulunmalarını ilköğretime devam etmesinden daha önemli ve gerekli görmesi,

5)Çok az oranda olsa da kimi ilköğretim çağındaki çocukların öğrenim isteğinin olmayışı ve okula karşı ilgisizliği,

            6)Sürekli devamsız öğrencilerle ilgili olarak özellikle  222 Sayılı Kanun ile 4306 Sayılı Kanunun ihlâli halinde bir yargılamanın ve müeyyidenin etkin olarak uygulanmayışı,

7)Millî Eğitim Bakanlığının genelgelerle birlikte ilköğretimde devamsızlık konusunda 20+15=35 günlük sınırlamayı kaldırması, öğrencinin bir dönem notu almış olmasını Şube Öğretmenleri Kurulunda durumunun görüşülmesi için yeterli görmesi,

            8)Kimi ailelerin evlerinin okula uzak oluşu,

            9)Bazı öğrencilerin kaynaştırma eğitimine tabi oluşu ve velilerinin özürlü öğrenciyi okula göndermek istememesi,

10)Dar gelirli ailelerde bakıma muhtaç anne, baba, büyükanne, büyükbaba, kardeş olması ve özellikle ilköğretim çağındaki kız çocuklarının bu hasta ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenmesi veya velisi tarafından görevlendirilmesi,

11)Daha önceki yıllarda çocuklarını okula göndermeyen velilerin okul yönetimi ve öğretmenlerin sıkı takibi sonucu çocuğunu okula göndermek istemesine rağmen, öğrencilerin akranlarına göre daha alt sınıflarda öğrenime devam etme, kendilerinden yaşça ve bedenen küçük olan öğrencilerle aynı sınıfta bulunmayı kabullenmemesi ve velinin de aynı düşüncede olması,

12)Köylerde bazı ailelerin ilköğretim çağındaki çocukları ev, tarla ve hayvan besleme işlerinde çalıştırmaları ve çobanlık yaptırmaları,

13)Bazı ailelerin, okulların eğitime devam ettiği bahar ve güz aylarında, yaylalara çıkmaları, hayvancılıkla geçimlerini sağladıkları için ilköğretim çağındaki çocuklarını da beraberlerinde götürmeleri,

14)Kırsal kesimde (köylerde) kız çocuklarının ilk okuma ve yazma döneminden sonra okula gönderilmemesi yönünde yanlış da olsa bir inancın, töre ve geleneğin yaygın olması,

15)Köylerde ilköğretim çağındaki kız çocuklarının nişanlanması veya resmî nikâh olmadan evlendirilmesi,

16)Kırsal kesimde, ilköğretimle birlikte genel olarak, eğitim ve öğretimin öneminin tam olarak kavranılmamış olması,

17)Öğrenci velilerinin taşımalı ilköğretim, yatılı ve pansiyonlu ilköğretime olumlu yaklaşmaması,

18)Ailelerin bulunduğu yerleşim biriminden büyük kentlere göç etmesi ve kentlerde büyük ekonomik sorunlarla karşılaşmaları,

19)Aile içinde yaşanan bazı sorunlardan dolayı ailenin bölünüşü, anne ve babaların ayrılması,

20)Kimi ilköğrenim çağındaki çocukların ailede yaşanan sorunları bahane ederek ailesini ve okulunu terk etmesi ve büyük şehirlere kaçması,

21) İlköğretim okullarının bir kısmında 5 yıllık eğitim ve öğretim hizmeti verilmesinden dolayı bu okullarda öğrenimini tamamlayan öğrencilerin 6, 7 ve 8. sınıfları bulunan ilköğretim okullarına nakil suretiyle geçiş yapmaları sırasında kimi öğrencilerin izlerini kaybettirmeleri; kayıt işlemi yapılmadan nakil belgesi düzenlenemediğinden beş yıllık öğrenimini tamamladığı ve devam edeceği sekiz yıllık eğitim veren okul yöneticilerinin sorunu çözememesi,

22) Aday öğretmenlerin, özellikle köylerde, öğrenci velileri ile yeterli düzeyde iletişim kurumayışları sonucu sürekli devamsız durumdaki öğrencilerin okula devamlarını sağlayamadıkları tespit edilmiştir.

Sürekli Devamsızlık Nedenlerini Ortadan Kaldıracak Çözüm Önerileri:

            1)İlköğretim çağındaki kız ve erkek öğrencilerden, sürekli devamsız durumda olanların okula devamlarının sağlanabilmesi için öğretmen ve okul yöneticilerinin velilerle, köy ve mahalle muhtarları ile görüşmeleri ve yazışmaları,

2)Okul Müdürlüklerinin ilçe millî eğitim müdürlükleri ile yazışmaları; ilçe millî eğitim müdürlüklerinin ve kaymakamlık makamlarının il millî eğitim müdürlüğü ve valilik makamı ile yazışmaları; Bakanlığımızın ilgili birimleri ile yazışmalar yapılması ve sayısal bilgilerin alınıp verilmesi,

3)Köylerde ilköğretim çağındaki çocukların hayvan otlatmasında (çobanlık) çalıştırılmasını, herkesin kendi hayvanlarını kendilerinin veya çocuklarının otlatmasını önlemek amacıyla sığırtmaç tutulması ve ailelerin hayvanlarını bir ya da daha fazla sayıda tutulacak çoban tarafından güdülmesinin sağlanması,

4)Kaymakamlık makamlarının köy muhtarları ile bu konuda bir çalışma başlatması; valilik ve kaymakamlık makamlarının emirleri ile il ve ilçe müftülüklerince camii imam-hatipleri ve Kur’ân kurslarında görevli öğreticileri görevlendirerek dinimizin eğitim ve öğretime verdiği önem, yasalar, öğrencilerin okula gönderilmesi üzerine vaaz, hutbe, sohbet, toplantı düzenlemelerinin sağlanması,

5)Okul yöneticileri-öğretmenler ile camii imam-hatipleri arasında işbirliği ve dayanışma çalışmalarına yer verilmesi; valilik ve kaymakamlık makamlarının emirleri ile il sağlık müdürlüğü ve ilçe sağlık grup başkanlığının köylerde ve mahallelerde görev yapan doktor, hemşire ve ebeleri görevlendirmeleri suretiyle okul yönetici ve öğretmenleri ile işbirliğine gidilmesi,

6)Velilerin aydınlatılması ve yönlendirilmesinin sağlanması; kaymakamlık makamlarınca köylerde ve mezralarda halkın üzerinde nüfuza sahip, etkili olabilecek kişi ya da kişilerin bu konuda duyarlı hale getirilmesi ve yardımcı olmalarının sağlanması,

7)Öğretmen ve okul yöneticilerince sürekli devamsız öğrencilerin anne ve babaları ile ayrı ayrı toplantılar düzenlenmesi,

8)Valilik ve kaymakamlık makamlarının emirleri ile kırsal kesimde jandarma komutanlıkları ve şehirlerde emniyet müdürlükleri-âmirliklerinden yardım istenmesi,

9)Köy ve mahalle muhtarları, belediye başkanları, siyasî parti başkanları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve personeli, sivil toplum örgütleri, yerel basın yöneticileri topluca ya da ayrı ayrı toplantılara çağrılarak, seferberlik anlayışı içinde birlik ve beraberliğin sağlanması; söz konusu kişi ya da kişilere duyarlılık kazandırılması ve yardımcı olmalarının istenmesi,

10)En son çare olarak 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 52-59.maddelerine göre para cezasının uygulanması,

11)Kaynaştırma eğitimine tâbi öğrenciler, uyum sorunu olan ve öğrenme engelli öğrencilerle diğer özürlü öğrencilerin taranması ve tespit edilerek özel eğitim kurumlarının sayısını artırarak buralarda eğitim ve öğretime alınması,

12)İlköğretim çağında olup, nüfusa geç kaydolduğundan gerçek yaşından küçük yazılan öğrencilerin doğum tarihinin gerçeğine göre yazılmasında nüfus müdürlüğü, sağlık kuruluşları ve mahkemelerce bir an önce gerçekleştirilmesini mümkün kılıcı yasal çözümlerin getirilmesi, 

13)Sürekli devamsız öğrencilerin anne-babalarından resmî nikâhı bulunmayanların, nikâhlarının bir an önce yapılarak, çocukların nüfus cüzdanlarının ivedilikle çıkarılması,

14)Bu güne kadar nüfusa kayıtları yapılmamış olan çocukların, kayıtlarının nüfus müdürlüklerince cezasız olarak ivedilikle yapılması ve nüfus cüzdanlarının verilmesi,

15)Sosyal güvencesi olmayan ailelerin ilköğretim çağındaki çocuklarının, ilköğretime devam edenlerinin, Devletçe sigortalı olmalarının sağlanması gerekmektedir.

16) Pansiyonlu ve yatılı ilköğretim bölge okullarında barınma, beslenme, temizlik şartlarının çok daha iyileştirilmesi; yönetici, öğretmen, teknisyen, sağlık görevlisi, yardımcı personel eksikliklerinin giderilmesi başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması,

17) Nakil suretiyle öğrencilerin bir başka okula kaydolmaları esnasında devam ettiği ve devam edeceği okul yönetimlerinin yazışma ve haberleşmelerini çok disiplinli yürütmesi,

18) Bakanlığımızın, 2000-2001 ve 2001-2002 eğitim ve öğretim yılı sonunda olduğu gibi, öğrencinin bir yarıyıl sonu notu alması halinde devamsızlık sürelerine bakılmaksızın bu öğrencilerden başarısız olanların durumlarının şube öğretmenleri kurulunda görüşülmesini istememesi gerekmektedir.

            Anayasamızın 42; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 8 ve 22; 18.08.1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 24; 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 1, 2, 3, 4, 12, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56 ve 59; İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25, 27, 29 ve 31; Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin 43. maddeleri sürekli devamsız öğrencilerle ilgili olarak düzenlenmiş olan anayasa, yasa ve yönetmelik hükümleridir. Söz konusu yasal düzenlemelerin öğrenci velisi, muhtar, öğretmen, okul yöneticisi, millî eğitim müdürü, ilköğretim müfettişi ve mülkî âmirlerce iyi bilinmesi ve gereklerinin yerine getirilmesi halinde sürekli devamsız öğrenciler sorunu yaşanmayacaktır. Böylelikle ilköğretim çağındaki çocuklarımızın tümünü Türk millî eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda yetiştirmek ve yarınlara hazırlamak mümkün olabilecektir.
gerekligerekli - yayımlanmayacak


Yorum Yap & Fikrini Paylaş

GENÇLİK ÇAĞINDA ANA-BABA VE ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMASI GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR

Gençlerin sağlıklı gelişmesi için onlarla sürekli ilişki içinde olmak, özelliklerini bilmek, kişiliklerine sevgi ve saygı göstermek gerekir. Bu dönemde genç otoriteye bağımlı olmaktan hoşlanmadığı için onu yönetmek güçtür. Fakat genç her türden otoriteye değil, kendisine zorla kabul ettirilmek istenen otoriteye karye karşı gelir. Bu [...]

Önceki Yazılar

     Öğrencilerin okuldaki başarı durumu çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörler; bireyden, aileden, okuldan ve çevreden kaynaklanan faktörler olarak sıralanabilir. Biz bu broşürümüzde aileden kaynaklanan faktörleri ele alacağız.  

     İlimizdeki öğrenciler üzerinde yaptığımız çeşitli araştırma ve incelemeler sonucunda okul başarısını etkileyen aileden kaynaklı faktörler sırasıyla aşağıya çıkarılmıştır.

     1- Ailelerin çocuklarına ev ortamında ders çalışacak gerekli yeri ve [...]

Sonraki Yazılar

Arşivler
 
Ocak 2012
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Ara   Şub »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031